การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ดีที่สุด ( 16 )
84.21%
ดีมาก ( 1 )
5.26%
ดี ( 2 )
10.53%
ปานกลาง ( 0 )
0.00%
น้อย ( 0 )
0.00%