หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
ศาสนสถานในตำบลเมืองบางขลัง
วิสัยทัศน์ ทต.เมืองบางขลัง
“ใช้พลังงานเครือข่ายนำประวัติศาสตร์มารับใช้สังคม
ท่องเที่ยววิถีชุมชุน ตำบลไร้ถัง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
ทต.เมืองบางขลัง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
1
2
3
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567
ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับอำนวยความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
  นายชาตรี สุขแจ่ม  
  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง  
 
 
 
 
กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ 62-047 บ้ [ 15 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 55 
ประกาศกำหนดราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแ [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและเอกสารประกวดราคา [ 6 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 29 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแลัสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 12 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปีงบ 64 [ 15 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ปีงบ 64 [ 15 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
   
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา  
 
 


-กิจการสภา- [ 25 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 57 


-กิจการสภา- [ 25 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.2/ว280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว259  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว281  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การกำกับดูแลการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว258  [ 28 ม.ค. 2565 ]
สำรวจแผนความต้องการแพทย์คู่สัญญา ระยะ 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2575) สน.บถ. มท 0809.3/ว114  [ 28 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ กพส. มท 0810.7/ว260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2565 ]
สถานะการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว244  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว243  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว241  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว240  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว245  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว238  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กศ. มท 0816.2/ว234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2564 และผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1051-1122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศส. มท 0806.2/ว242  [ 27 ม.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ กสธ. มท 0819.2/ว221  [ 26 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1-2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว233 [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม กค. มท 0803.3/ว231  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แจ้งปฏิทินการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและจุดเน้นการดำเนินงาน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม กศ. มท 0816.2/ว229 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/856-931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/947-1008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว549  [ 25 ม.ค. 2565 ]
   
   
 
สท 0023.3/ว254 (ยกเว้น อ.ศรีสัชนาลัย,อ.ศรีสำโรง) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คกก.ขับเคลื่อนระดับจังหวัด) [ แนบ1 ]  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว257 ขอเชิญคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรา 5(3) แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว252 การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบรายงานฯ  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว251 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1-2)  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว250 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Cisease 2019  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว249 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.4/ว449 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว432 การเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว427 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลก่อนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว244 แก้ไขคำผิด การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว243 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.2/ว429 แนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการในเรื่องที่ผู้นั้นถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.2/ว428 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว247 ขอความร่วมมือส่งแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2565 จังหวัดสุโขทัย  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว239 แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว238 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว241 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว240 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว242 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว430 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
   
   
 
อบต.เมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน และบริเวณ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรนอก พิธีมอบลานอเนกประสงค์และสะพานข้ามคลองหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีนคร นายก อบต.ศรีนคร ลงนามทำ MOU ร่วมกับ อบต.ย่านยาว พัฒนาระบบแผนที่ภาษีฯ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านหลุม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีนคร มอบถุงยังชีพแก่ผู้ถูกกักตัว ในตำบลศรีนคร [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรกลาง วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอัมพร ฉันทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วน [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.กงไกรลาศ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และผลการประเมินค [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ไกรกลาง วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง นำโดยกองช่าง ออกดำเนินซ่อ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองตูม [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.เมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความเป็นไทย การแต่งกายชุดผ้าไทย [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ไกรกลาง วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง นำโดยนายอัมพร ฉันทรัตน [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ไกรใน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาก [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.กลางดง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคลเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.สุโขทัยธานี 📍📍ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัด [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
   
   
 


อบต.วังน้ำขาว จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านหลุม จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.และทำดาด คสล. บริเวณนานายแดง หมู่ ๒ ตำบลบ้านหลุม โ [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.เกาะตาเลี้ยง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ปากพระ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้จัดทำโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ชั่วคราวขององค์การบริหารส่วนตำบ [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ปากพระ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ โด [ 28 ม.ค. 2565 ]ทต.บ้านสวน ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ [ 28 ม.ค. 2565 ]ทต.บ้านสวน ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนวัดคุ้ง [ 28 ม.ค. 2565 ]ทต.บ้านสวน ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ปากน้ำ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง องค์ [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.วังทองแดง ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ทุ่งยางเมือง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๔๖๓๒ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ทับผึ้ง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ดงเดือย ซื้อทรายถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ปากแคว จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนงานกองช่าง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงเดือนเมษ [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ปากแคว จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษมสำราญ (ปากซอย ถึง ท้ายซอย) หมู่ที่ ๕ [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ปากแคว จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจำปี หมู่ที่ ๑ บ้านวังหิน ตำบลปากแคว โดย [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ปากแคว จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตานวย (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๓ บ้านบ [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ปากแคว จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองพรรณ หมู่ที่ ๗ บ้านบางสง ตำบลปากแคว โ [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ปากแคว จ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนงานกองช่าง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงเดือนเมษายน [ 28 ม.ค. 2565 ]อบต.ปากแคว จ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนงานสำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ [ 28 ม.ค. 2565 ]

   
 
 
     
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจ ATK แบบ Nasal Swab จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธี [ 24 ม.ค. 2565 ]ซื้อุครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจ ATK แบบ Nasal Swab จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธี [ 21 ม.ค. 2565 ]

   
 
   
 
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 

ตะกร้าสาน

วัดโบสถ์
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-942-715
   
  เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
  โทรศัพท์ : 055-942-715 โทรสาร : 055-942-715 ต่อ 21
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
  จำนวนผู้เข้าชม 34,642 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

facebook
ทต.เมืองบางขลัง

facebook
ทต.เมืองบางขลัง
ทต.เมืองบางขลัง